Garantie

Garantiebepalingen Drabordirect.nl

Hieronder vindt u onze garantievoorwaarden. Zij gelden naast de wettelijke rechten.

 • Drabordirect garandeert dat de geleverde zaken gedurende twee jaren na aflevering vrij zijn van gebreken ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en mits aantoonbaar is dat het product goed is onderhouden, normaal is gebruikt en de behandelingsadviezen van Drabordirect is gebruikt.

Voorwaarden voor de extra garantie

 • Wettelijke garantie is van toepassing op de geleverde producten bij DraborDirect. Dit houdt in dat het product of dienst datgene is of doet wat de consument in alle redelijkheid mag verwachten van het product of dienst.
 • Ondeugdelijke materialen en materialen met aantoonbare fabricage- en/of materiaalfouten zullen door Drabordirect nieuw ter vervanging worden aangeleverd. Drabordirect kan de te vervangen onderdelen opeisen.
 • Door vervanging van delen wordt de oorspronkelijke garantieperiode niet verlengd. Op de vervangen (en dus nieuwe) onderdelen geldt een nieuwe garantieperiode.
 • Voor aanspraak op garantie moet door de afnemer worden aangetoond dat de materialen daadwerkelijk geleverd zijn door Drabordirect.
 • De aansprakelijkheid uit hoofde van garantie is beperkt tot het herstel en / of de vervanging van het product. Gevolg-, demontage- en montagekosten vallen buiten de garantie.
 • Aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen, wijzigingen in of van het bekend zijnde gebruiksdoel van het object, of wijzigingen van de invloed van de directe omgeving van het object gedurende de garantietermijn, zonder vooraf gegeven schriftelijke goedkeuring van Drabordirect, leiden tot het vervallen van de garantie.
 • Normale slijtage, mechanische of chemische beschadiging, blootstelling aan extreme temperaturen, blootstelling aan een omgeving waarin de omstandigheden zodanig zijn dat hierdoor schade vooraf redelijkerwijs kan worden voorzien (bijvoorbeeld agressieve chemicaliën, invloeden van zee), ondeskundig gebruik, vandalisme, brand, oorlog, onvoldoende of ondeskundig onderhoud, gebreken ontstaan door werking van de ondergrond, buitengewone (weers-)omstandigheden, natuurrampen en alle gevolgschade zijn uitgesloten van garantie.
 • Indien de afnemer zijn financiële verplichtingen voor het onderhavige werk niet of niet geheel is nagekomen, bestaat er geen recht op garantie.
 • De garantietermijn gaat altijd direct in na levering.
 • Bezwaren en reclamaties tegen een rekening of de hoedanigheid van de geleverde zaak dienen binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk aan Drabordirect te worden medegedeeld. Aan latere of op een andere wijze ingebrachte reclames kan de consument geen rechten en / of aanspraken ontlenen. De goederen worden alsdan geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 • Aansluitend op deze garantievoorwaarden geldt het onderstaande aanvullend ten aanzien van conservering:
  • Tegen corrosie van binnenuit: 2 jaar conform de richtlijnen van “de Stichting Doelmatig Verzinken”.
 • Het verzinken wordt uitgevoerd volgens de op het tijdstip van uitvoering geldende, van toepassing zijnde NEN norm, respectievelijk een andere overeengekomen norm.
 • De eventueel aangebrachte poedercoating voldoet aan de eisen volgens de NEN-EN 15773.
 • Deze garantieverklaring houdt in dat, indien binnen de gestelde termijn meer dan 5% van het verzinkte (en eventueel gecoate) oppervlak, anders dan ten gevolge van genoemde uitsluitingen, niet meer door zink en/of coating wordt beschermd Drabordirect het product opnieuw zal conserveren dan wel volgens de geldende normen zal bijwerken.
 • Binnen 2 maanden na het constateren van het falen van de conservering laag dient dit schriftelijk aan de garantiegever te worden medegedeeld.
 • In geval van verschil van mening over de toepassing van de garantie zal het geschil worden voorgelegd aan de directie van de Stichting Doelmatig Verzinken, die zich door (externe) erkende deskundigen kan laten adviseren.
 • Wanneer u aanspraak wilt maken op de garantievoorwaarden, dient dit per mail (contact@drabordirect.nl) aan drabordirect bekend gemaakt te worden.
 • De kosten voor retourzending mogen niet hoger zijn dan de in de order vermelde kosten voor verzending. Als blijkt dat uw klacht gegrond is, zullen de kosten van retourzending uiterlijk binnen 30 dagen aan u terug gestort worden.
 • Garantiebepalingen zijn alleen in de BENELUX en Duitsland van toepassing.

Snelle levering

2 jaar garantie

Scherpe prijs